Build:

t mm tablo station Nagatinskaya

t mm tablo station tulskaya