Build:

t mm tablo station Frunsenskaya

t mm tablo station Borovitskaya